به نام خدا
معرفی بیمارستان
بیمارستان امام موسی کاظم (ع) زرین دشت درسال  1389 راه اندازی گردید.
این بیمارستان دارای 64تخت مصوب و 32 تخت فعال می باشدکه درآن بخشهای زیر فعال میباشد.
بخشهای پشتیبانی واداری مالی بیمارستان شامل بخشهای زیر می باشد.
1- واحدسرپرستی ومدیریت شامل (ریاست بیمارستان ؛مدیرداخلی ؛مدیرخدمات پرستاری ومامائی وسوپروایزر)
2- واحدهای اداری شامل (روابط عمومی؛کتابخانه ؛حسابداری ؛طرح تکریم ؛بازرسی وشکایات ؛مدارک پزشکی ؛دبیرخانه ؛کارگزینی ؛بهداشت محیط؛تغذیه ؛تجهیزات پزشکی ؛واحدفن آوری اطلاعات ؛تلفنخانه "واحد آموزش،واحد کنترل عفونت)
3- واحدتدارکات
4- واحدتاسیسات
5- واحدانبارمرکزی
بخشهای کلینیکی وپاراکلینیکی شامل :
1- بخش اورژانس(اتفاقات)با6تخت فعال  بزرگسال و3 تخت اطفال  و 2 تخت    CPCR(احیای قلبی ریوی مغزی )؛اتاق عمل سرپائی ؛پانسمان ؛واحد تزریقات ونوارقلب ؛واکسیناسیون و اتاق مسمومین؛پزشک اسکرین   و واحد تریاژمی باشد.
2- بخش اتاق عمل:دارای2تخت فعال اتاق عمل وواحدهای ریکاوری(اتاق بهبودی ) وواحد استریلیزاسیون مرکزی می باشد.
3- بخش زایشگاه :دارای بخشهای معاینه ؛اتاق درد؛اتاق زایمان؛زایمان بدون درد؛ومراقبتهای پس اززایمان post partomمی باشد.
4- بخش مراقبتهای ویژه قلب CCU
5- بخش اطفال
6- بخش داخلی
7- بخش جراحی مردان
8- بخش جراحی زنان
9- بخش همودیالیز
10- بخش سی سی یو
11- بخش درمانگاه تخصصی شامل کلینیک تخصصی پزشکی ؛  می باشد.
12- داروخانه شبانه روزی
13- واحدآزمایشگاه
14- واحدرادیولوژی شامل عکسبرداری ساده
15- انبار دارویی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-28 9:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ